GDPR en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). In het kader van het voldoen aan de AVG zijn de volgende zaken geregeld:

  • Privacyverklaring
  • Verwerkersovereenkomst
  • Disclaimer

Van elk van deze documenten wordt hieronder kort uitgelegd wat deze inhouden en is een kopie te downloaden.

Privacyverklaring

Met de privacyverklaring, ook wel ‘privacy policy’ geheten, wordt beoogd te voldoen aan art. 13 en 14 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming: persoonsgegevens worden slechts verwerkt nadat de betrokkene adequaat is geïnformeerd over doel en wijze van verwerking.  Je privacy is voor Nowton van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen.

Nowton privacyverklaring.pdf

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van persoonsgegevens die
Nowton, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24377635, (hierna: Verwerker) uitvoert
ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op
grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst).

Verwerkersovereenkomst Nowton.pdf

Disclaimer

De disclaimer regelt met name (beperking van) uw aansprakelijkheid en omgang met auteursrechtelijke materialen.

Nowton disclaimer.pdf